کتاب «غلبه بر کمرویی» نوشته ی «پل ژاگو» و ترجمه ی «حسین بنی احمد» است. همانطور که از نام کتاب پیداست این کتاب برای آندسته از افراد نوشته شده که از کم رویی رنج میبرند و حقوقشان به خاطر مشکل کمرویی از بین می رود.

پل ژاگو سمبل و نشانه ای از افرادی است که بدون آموزگار چیزی را در حد کمال فرا می گیرند. او بدون داشتن مدرکی در تمام مدت عمر خویش به مطالعه پرداخت. وی که دارای حافظه ای استثنایی بود از دانشمند واقعی به شمار می رفت معروف شدنش هیچ گونه تاثیری بر سادگی ذاتی او نگذاشت. به راستی می توان گفت که شاید آثار هیچ نویسنده ای تا این حد خالی از پوچ گرائیهای ادبی نبوده است.

هر قدر کمرو باشید باز هم می توانید تزلزل ناپذیر و پرجرات شوید. کمرویی چاره ناپذیر نه وجود دارد و نه می تواند وجود داشته باشد. هدف از تالیف کتاب حاضر این است که به کمروها نشان دهیم چه باید بکنند تا علل متعدد این نارسایی را از میان بردارند و بتوانند در برابر هر کس و در هر شرایطی صاحب خصوصیاتی شوند که نشانه اعتماد به نفس، خونسردی و خویشتنداریشان باشد. کتاب حاضر را انتشارات «ققنوس» منتشر کرده است.

شعار کتاب: مطمئن، استوار و پر جرئت شوید و اعتماد به نفس پیدا کنید.

درباره کتاب
هدف از تألیف کتاب غلبه بر کمرویی این است که به کمروها نشان دهد چه باید بکنند تا علل متعدد این نارسایی را از میان بردارند و بتوانند در برابر هرکس و در هر شرایطی صاحب خصوصیاتی شوند که نشانه اعتماد به نفس ، خونسردی و خویشتنداریشان باشد. پس از خواندن این کتاب می توانید مطمئن ، استوار و پرجرئت شوید و اعتماد به نفس پیدا کنید.

این کتاب با ارائه راه حل هایی اصولی و تجربه شده به شما کمک میکند تا برای همیشه از شر کمرویی رهایی یابید. اگر شما هم از جمله افراد کمرو هستید میتوانید نسخه الکترونیک این کتاب را از اینجا دانلود کنید.